مدیریت ما

تیم بین‌المللی مدیریت ما، فعالیت‌های شرکت را به پیش می‌برد و استراتژی ما و کارکنان ما را هدایت می‌کند. درباره بخش مدیریت اجرایی شرکت یونیلیور (ULE) و هیئت‌ مدیره شرکت بیشتر بخوانید.

مدیریان اجرایی شرکت یونیلیور (ULE)

مدیرعامل شرکت

مدیر امور مالی

مدیر بخش دیجیتال و بازاریابی

مدیر زنجیره تامین

مدیر بخش محصولات غذایی و آشامیدنی

مدیر بخش آمریکای شمالی

مدیر بخش گستره محصولات زیبایی و بهداشت فردی

مدیر بخش جنوب آسیا و هند

مدیر منابع انسانی

مدیر اجرایی

مدیر بخش تحقیق و توسعه

مدیر بخش حقوقی و دبیر گروه

مدیر بخش گستره مراقبت از منزل

هیئت مدیره شرکت یونیلیور

رئیس هیئت مدیره

معاونت و مدیر ارشد مستقل

مدیرعامل شرکت

مدیر امور مالی

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره